5366
top of page

Weekend professional's club

Public·20 members
Chariton Safonov
Chariton Safonov

Azerbaycan Tarixi Ziya Bunyadov Pdf


Azerbaycan tarixi ziya bunyadov pdf: Akademik Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminə töhfələri
Azerbaycan tarixi ziya bunyadov pdf, akademik Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminə verdiyi töhfələrin bir hissəsidir. Ziya Bünyadov (1923-1997), Azərbaycanın görkəmli alimi, şərqşünası, tarixçisi, mənbəşünası, filoloqu, pedaqoqu və siyasətçisidir. O, XX əsr Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin qurucusu və nümunəvi nümayəndəsidir.
azerbaycan tarixi ziya bunyadov pdfZiya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin inkişafında böyük rolu olmuşdur. O, Azərbaycanın qədim və orta əsrlər etnik tarixini, dövlət quruluşlarını, sosial-iqtisadi və siyasi həyatını, mədəniyyətini, dini görüşlərini araşdırıb, yeni məlumatlar və fikirlər ortaya qoymuşdur. O, habelik və doktorluq dissertasiyalarını Ərəb dili və Ədəbiyyatı üzrə müdafiə edib, Ərəbşünaslıq sahəsində dahi işlər yaratmışdır. O, habelik dissertasiyasında İslam dünyasının ilk tarixçisi Ṭabarini (838-923) tahlil edib, onun Ərabiyyatın inkişafında rolu haqqında yeni nöqtü-nazarlar irəli sürmüşdür. O, doktorluq dissertasiyasında islam öncesi Ərabiyyatın etnik-siyasi tarixini araşdırıb, Ərabiyyatın quruluşu və inkişafı haqqında yeni tezislər ortaya qoymuşdur.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbëşünaslıq elminin metodologiyası da çox maraqlıdır. O, elmi işlərində tarixi sadeçe qaynaqlardan ţercümë etmirdi, ëksine analiz edërëk yazırdı. O, qaynaqları kritik şeilde yoxlayıb, onların dövrüne uyğun olaraq tefsir edirdi. O, qaynaqları müxtelif aspektlere görü deyerlendirirdi: siyasi, iqtisadi, sosial, menevi ve s. O, qaynaqları müxtelif cehetlerden müqayise edib, onların arasındaki ziddiyet ve uyğunluqları açığa çıxarırdı. O, qaynaqları müxtelif sahelerden istifade edirdi: arxeoloji, numizmatik, epigrafik ve s.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri internetdě pdf formatında mövcuddur. Bu töhfělěr Azěrbaycanın tarixi haqqında maraqlı vě děyěrli mělumatlar verir. Bu töhfělěri oxuyaraq siz hem Ziya Bünyadovun yaradıcılığını tanıya bilersiniz hem de Azěrbaycanın tarixini daha yaxşı öyrěnmiş olarsınız.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin töhfələri arasında onun redaktə etdiyi və tərtib etdiyi dərsliklər və kitablar da var. O, Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi tərəfindən tövsiyə edilmiş ali məktəblər üçün "Azərbaycan tarixi (Ən qədim zamanlardan XX əsrədək)" adlı dörd cildlik dərslik redaktə etmişdir. Bu dərslikdə Azərbaycanın qədim və orta əsrlər etnik tarixindən dövlət quruluşlarından, sosial-iqtisadi və siyasi həyatından, mədəniyyətindən, dini görüşlərindən, həmçinin Rusiya tərəfindən işğal edilməsindən, regionda kapitalist münasibtlrinin yaranması və inkişafından baxış edilir. Bu derslikde dövlëtlër üzrë xëritëlër verilmişdir.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri arasında onun těrtib etdiyi "Azěrbaycan tarixinin qaynaqları" adlı běş cildlik kitab da mövcuddur. Bu kitabda Azěrbaycanın qědim vě orta ǝsrlǝr tarixi üçün ǝhǝmiyyǝtli olan qaynaqların orijinal mǝtnlǝri, tǝrcümǝlǝri vě şǝrhlǝri yer alır. Bu qaynaqlar arxeoloji, numizmatik, epigrafik, yazıli, şifahi vě s. sahelerdendir. Bu kitab Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elminin baza eserlerindendir.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri arasında onun yaratdığı "Azěrbaycanın milli azadlıq hǝrakatı tarixi" adlı iki cildlik kitab da xüsusi yeri tutur. Bu kitabda Azěrbaycan xalqının Rusiya imperiyası ilǝ mübarizǝsi, XIX-XX ǝsrlǝrdǝ Azěrbaycanın milli azadlıq hǝrakatının inkišafı, Azěrbaycan Xalq Cümhuriyyǝtinin yaranması vě faliyyǝti, Sovet hakimiyyǝtinin qurulması vě Sovet Azěrbaycanının tarixi haqqında geniş mǝlumatlar verilir. Bu kitab Azěrbaycanın müstǝqillik tarixinin ışıqlandırılmasında böyük rol oynamışdır.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin töhfələri arasında onun yaradıcılığının bütün sahələrini əhatə edən "Seçilmiş əsərlər" adlı on cildlik kitab da daxildir. Bu kitabda Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi, Ərəbşünaslıq, İslam tarixi, İran tarixi, Türkologiya, Şimali Qafqaz tarixi, Azərbaycanın milli azadlıq hərakatı tarixi, Azərbaycanın müstəqillik tarixi və s. sahələrdə yazdığı elmi məqalələr, monografiyalar, tədqiqatlar, tefsirlər, mühazirələr və s. yer alır. Bu kitab Ziya Bünyadovun yaradıcılığının tam şəkildə tanınmasına kömək edir.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri arasında onun yaradıcılığının bir parçası olan "Azěrbaycanın milli qǝhrǝmanları" adlı kitab da mövcuddur. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azěrbaycan xalqının Rusiya imperiyası ilǝ mübarizǝsindǝ fǝdakarlıqla döyüşmüş vě şǝhid olmuş milli qǝhrǝmanlarını tanıdır. Bu kitabda Molla Nǝsrǝddin, Əhmǝd Cavad, Cavanşir, Abbasqulu ağa Bakıxanov, Mirzǝ Fǝtǝli Axundov, Nǝriman Nǝrimanov, Mǝmmǝd Əmin Rǝsulzadǝ, Naxçıvanski, Cavadxan, Molla Vǝli Vidadi vě s. kimi şaxsiyyǝtlǝrin hǝyatı vě faliyyǝti haqqında mǝlumatlar verilir. Bu kitab Azěrbaycanın milli azadlıq hǝrakatının ruhunu yaşadan bir kitabdır.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri arasında onun yaradıcılığının son nümunǝsi olan "Azěrbaycanın müstǝqillik tarixi" adlı kitab da xüsusi diqqet cekir. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azěrbaycanın XX ǝsrin sonunda müstǝqilliyini qazanmasının tarixini yazır. Bu kitabda Azěrbaycanın Sovet hakimiyyatından azad olmaq üçün apardığı mübarizǝnin mühüm hadiseleri, Karabax münaqişesinin başlanğıcı vě inkišafı, Xocalı soyqırımı, Qarabağ xilafetinin yaranması vě faliyyeti, Milli Qurtuluş Hareketinin yaranması vě faliyyeti, 20 Yanvar faciesi, Qara Yanvar faciesi, Azadliq meydaninda olan hadiseler ve s. haqqinda genis melumatlar verilir. Bu kitab Azerbaycanin musteqillik tarixinin en son ve en deyerli eserlerinden biridir.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin töhfələri arasında onun yaradıcılığının bir başqa cəhəti olan "Azərbaycanın tarixi mədəniyyəti" adlı kitab da daxildir. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azərbaycanın qədim və orta əsrlər mədəniyyətinin əsas xüsusiyyətlərini, inkişaf mərhələlərini, ziyalılarını, ictimai fikirini, dini anlayışlarını, folklorunu, incǝsǝnǝtini, memarlığını, musiqisini və s. sahələrini tahlil edir. Bu kitabda Azěrbaycanın qědim vě orta ǝsrlǝr mǝdǝniyyǝtinin qaynaqları, tarihi vě coğrafi şǝraitlǝri, běynǝlxalq ǝlaqǝlǝri vě těsiri haqqında geniş mǝlumatlar verilir. Bu kitab Azěrbaycanın tarixi měděniyyětinin ışıqlandırılmasında böyük rol oynamışdır.


Ziya Bünyadovun Azěrbaycan tarixi vě měnběšünaslıq elmině töhfělěri arasında onun yaradıcılığının bir nümunǝsi olan "Azěrbaycanın tarixi coğrafiyası" adlı kitab da mövcuddur. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azěrbaycanın qědim vě orta ǝsrlǝr coğrafiyasının ǝsas xüsusiyyǝtlǝrini, inkişaf mǝrhǝlǝlǝrini, Ərazinin fiziki coğrafiya xarakteristikası, iqlim şǝraitlǝri, bitki örtüyü, fauna, nüfus, şaharlaşma, iqtisadiyyat vě s. sahelerini tahlil edir. Bu kitabda Azěrbaycanın qědim vě orta ǝsrlǝr coğrafiyasının qaynaqları, tarihi vě coğrafi terminologiyası, bölgeşdirilmeleri vě xeriteşünaslığı haqqında geniş melumatlar verilir. Bu kitab Azerbaycanin tarixi cografiyasinin isiglandirilmasinda boyuk rol oynamisdir.


Ziya Bünyadovun Azërbaycan tarixi vë mënbëšünasliq elminë töhfëleri arasinda onun yaradiciliqinin bir parçasi olan "Azërbaycanin tarixi demografiyasi" adli kitab da mövcuddur. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azërbaycanin qëdim vë orta ësrlër demografiyasinin ësas xüsusiyyëtlërini, inkišaf mërhlëlërini, ërazinin nüfusunun sayi, strukturu, hërëkati, etnik tärkibi, dilvi münasibëtlëri, sosial tabaqalari vë s. sahëlërini tahlil edir. Bu kitabda Azërbaycanin qëdim vë orta ësrlër demografiyasinin qaynaqlari, tarihi vë demografik terminologiyasi, statistik metodlari vë siyasëti haqqinda geniş mëlumatlar verilir. Bu kitab Azërbaycanin tarixi demografiyasinin išiglandirilmasinda böyük rol oynamišdir.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin töhfələri arasında onun yaradıcılığının bir şah əsəri olan "Azərbaycan tarixi" adlı kitab da daxildir. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azərbaycanın ən qədim zamanlardan XX əsrədək tarixini yazır. Bu kitabda Azěrbaycanın qědim vě orta ǝsrlǝr dövlět quruluşları, sosial-iqtisadi vě siyasi hǝyatı, mǝdǝniyyǝti, dini görüşlǝri, hǝmçinin Rusiya tǝrǝfindǝn işğal edilmǝsindǝn, regionda kapitalist inkişafın başlanğıcından, XIX ǝsrin sonunda milli azadlıq hǝrakatının yaranmasından, XX ǝsrin başlanğıcında Azěrbaycan Xalq Cümhuriyyətinin yaranmasından, Sovet hakimiyyatının qurulmasından, XX ǝsrin ikinci yarısında Azěrbaycanın sosial-iqtisadi vě siyasi inkişafından, müstǝqilliyinin qazanılmasından vě müasir dövrdə Azěrbaycanın beynǝlxalq arenada yer almasından geniş mëlumatlar verilir. Bu kitab Azerbaycanin tarixini butovlukde isiglandiran bir kitabdir.


Ziya Bünyadovun Azërbaycan tarixi vë mënbëšünasliq elminë töhfëleri arasinda onun yaradiciliqinin bir xüsusiyyëti olan "Azërbaycanin tarixi qaynaqlari" adli kitab da mövcuddur. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azërbaycanin qëdim vë orta ësrlër tarixi qaynaqlarinin əsas növlërini, xüsusiyyëtlërini, tahlil metodlarini, istifadë imkanlarini vë problemlërini tahlil edir. Bu kitabda Azërbaycanin qëdim vë orta ësrlër tarixi qaynaqlarinin yazili, şifahi, arxeoloji, numizmatik, epigrafik, kartografik, ikonografik vë s. növlërindën bəhs edilir. Bu kitab Azerbaycanin tarixi qaynaqlarinin taninmasinda ve istifadesinde boyuk rol oynayir.


Ziya Bünyadovun Azərbaycan tarixi və mənbəşünaslıq elminin töhfələri arasında onun yaradıcılığının bir faydalı işi olan "Azərbaycan tarixi terminologiyası" adlı kitab da daxildir. Bu kitabda Ziya Bünyadov Azərbaycan tarixi ilə bağlı olan terminlərin mənasını, mənbəyini, istifadə sahəsini və tarihi inkişafını izah edir. Bu kitabda Azěrbaycan tarixi ilě bağlı olan coğrafiya, etnik, sosial-iqtisadi, siyasi, měděniyyět, dini terminlěrinděn běhs edilir. Bu kitab Azerbaycanin tarixi terminologiyasinin anlasilmasinda ve istifadesinde faydali bir kitabdir.


The article has presented the main achievements of Ziya Bünyadov in the field of Azerbaijani history and source studies. It has shown that Ziya Bünyadov was a prominent scholar and a brilliant personality who contributed to the development of Azerbaijani science and culture. He wrote numerous books and articles on various aspects of Azerbaijani history, such as ethnic history, state formation, social-economic and political life, culture, religion, historical geography, historical demography, historical sources, historical terminology, etc. He also analyzed and translated many historical sources from Arabic, Persian, Turkish and other languages. He was a master of historical methodology and style. He was a patriot and a defender of Azerbaijani national interests. He was a respected and admired figure not only in Azerbaijan, but also in the world. His works are valuable sources of knowledge and inspiration for anyone who wants to learn more about Azerbaijani history and culture. 6c859133af


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • Experience Btao
 • cucu kika
  cucu kika
 • Trilemma
  Trilemma
 • Florian Geyer
  Florian Geyer
 • Olaf Cooper
  Olaf Cooper
Group Page: Groups_SingleGroup
bottom of page